Staze INTERIA

REGULAMIN STAŻU 2015
GRUPA INTERIA.PL

1. GRUPA INTERIA.PL organizuje trzymiesięczny staż dla wybranych studentów kierunków informatycznych i technicznych.

2. Program stażowy w GRUPA INTERIA.PL trwa w okresie od 01 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku.

3. Rekrutacja studentów, którzy wezmą udział w programie stażowym rozpoczyna się w maju 2015 roku.

4. Pierwszy miesiąc stażu jest bezpłatny. Za kolejne dwa miesiące wszyscy uczestnicy otrzymają wynagrodzenie stażowe w wysokości 1500 zł netto/ miesiąc (razem 3000 zł netto) na podstawie indywidualnych umów stażowych.

5. Stażyści zostaną podzieleni na grupy zadaniowe. Każdej grupie zostanie przydzielony opiekun ze strony GRUPA INTERIA.PL oraz temat pracy stażowej.

6. Prace projektowe będą bezpośrednio związane z tworzeniem nowoczesnych systemów intranetowych, komunikacyjnych lub multimedialno-informacyjnych.

7. Studenci zostaną wprowadzeni w projekt przez opiekuna grupy oraz przeszkoleni z procedur i wymagań jakościowych stawianych przed zespołami inżynierskimi GRUPA INTERIA.PL. Przez cały okres trwania stażu stażyści będą mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego i konsultacji opiekuna po stronie GRUPA INTERIA.PL.

8. GRUPA INTERIA.PL zobowiązuje się zapewnić wszystkim uczestnikom w pełni wyposażone stanowiska (sprzęt, oprogramowanie i inne narzędzia) służące do realizacji zadań w ramach programu.

9. Każdy uczestnik stażu zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich udostępnianych mu informacji poufnych GRUPA INTERIA.PL, a w szczególności informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych i finansowych nieujawnionych do wiadomości publicznej.

10. Każda osoba zakwalifikowana na staż będzie mogła uzyskać zaświadczenie o odbyciu praktyki w GRUPA INTERIA.PL. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest ukończenie stażu w wyznaczonym terminie i zrealizowanie założonych zadań projektowych.

Copyright by INTERIA.PL 1999-2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. REGULAMIN STAŻU 2015 GRUPA INTERIA.PL